PPOV Kanjiža

Lokacija: Kanjiža
Investitor: Opština Kanjiža
Kapacitet : 14500 ES
Postrojenje je projektovano kao SBR postrojenje i sastoji se od:
 • Ulazne rešetke
 • Glavne crpne stanice
 • Bazena za biološku defosforizaciju
 • Bazena za biološku denitrifikaciju
 • Bazena za biološku nitrifikaciju
 • Naknadnog taložnika
 • Crpne stanice viška i recirkulacije mulja
 • 2 silosa za mulj
 • Filter prese za dehitrataciju mulja
 • Kompresorske stanice
 • Kompaktnog uređaja za doziranje ferihlorida
 • Merača protoka prečišćenje vode
 • SCADA sistema 
 • Izlivne građevine