PPOV Baroševac

Lokacija: Baroševac
Investitor: JP Elektroprivreda Srbije 
Kapacitet : 2 x 3000 ES
Postrojenje se sastoji od :
  • Predtretmana u vidu kompaktnog uredjaja za odvajanje masti i peska sa finom rešetkom
  • 2 BIO bazena
  • 4 SU bazena
  • Naknadnog taložnika
  • Postrojenja za dehidtrataciju mulja sa uredjajem za doziranje polielektrolita i filter prese
  • SCADA sistema 


Mapa Barosevac