PPOV Gajdobra        

Lokacija : Gajdobra (Postrojenje za preradu otpadnih voda – linija za tretman mulja  ''INTERECO'')
Investitor: REAL KNITTING D.O.O. - Gajdobra
Kapacitet: 
Postrojenje za preradu mulja se sastoji od :
  • Uređaja za pripremu i doziranje polielektrolita BSB 606
  • Uređaja za pripremu muljaROTOSET05
  • Trakste filter prese tipa EDOM800
  • Kompresora za vazduh SHAMAL
  • Centrifugalne pumpe za dovod vode za ispiranje CALPEDA
  • Spiralne pumpe za transport mulja iz taložnika NOVA ROTORS
  • Trakastog transportera za transport ispresovanog i tretiranog mulja NT 400
  • Zajedičkog elektro ormana za upravljanje i napajanje pogona opreme