PPOV Lipljan

Lokacija: Lipljan-Kosovo
Investitor: Kancelarija Evropske unije na Kosovu 
Kapacitet : 3050 ES
Postrojenje je isprojektovano kao klasično SBR postrojenje koje se sastoji od sledećih elemenata :
     Linija vode :
  •  Ulazna građevina sa dovodnim kolektorom
  •  Ulazna pumpna stanica sa grubom rešetkom
  • Kompaktna jedinica sa peskolovom i mastolovom
     Sekundarni tretman SBR se sastoji od :
  •  "Batch" reaktori koji rade po sekvencama
  •  Kompresorska stanica
  • Izlivna građevina sa merenjem protoka efluenta
     Tretman mulja se sastoji od :
  • Silosa za mulj
  • Dehidratacije mulja