PPOV TE-TO Sremska Mitrovica

Lokacija : Sremska Mitrovica
Investitor : EPS Ogranak TE-TO Sremska Mitrovica
Kapacitet : Q=85 l/s
Osnovni koncept tretmana otpadnih voda sastoji se od:
 • Pumpne stanice sa potopljenim pumpama
 • Egalizaciono-retenzionog bazena sa pumpnom stanicom
 • Uređaja za bistrenje otpadnih voda i ugušćivanje mulja
 • Prihvatnog bazena izbistrene vode
 • Retenziono-neutralizacionog bazena
 • Pumpne stanice tretiranih voda
 • Merača protoka tretiranih otpadnih voda
 • Prihvatnog bazena ugušćenog mulja sa sporohodnom mešalicom
 • Pumpne stanice ugušćenog mulja
 • Centrifugalnog dekantera
 • Automatske pripreme i doziranja rastvora polielektrolita