PPV Bavanište

Lokacija: Bavanište, Kovin
Investitor: MZ Bavanište
Kapacitet postrojenja: Q=40 l/s
Tehnologija prečišćavanja sastoji se od sledećih procesa :
  • aeracije sirove bunarske vode
  • Oksidacije kalijum-permanganatom KMnO4
  • Retenzije aerisane vode
  • Filtracije vode
  • Dezinfekcije vode hlorom