PPV Hadžet

Lokacija: Novi Pazar
Investitor: JKP Vodovod i Kanalizacija Novi Pazar
Kapacitet postrojenja: Q=800 l/s
Postrojenje sadrži:
  • Raspodelnu komoru (Q 800 l/s)
  • Flokulaciju i koagulaciju u novom objektu uz hemijsko doziranje odgovarajućeg koagulanta i flokulanta (Q 550 l/s)
  • Taloženje u novim lamelarnim taložnicima (Q 550 l/s)
  • Taloženje u postojećem taložniku (Q 250 l/s)
  • Filtraciju na novim brzim peščanim filterima (Q 550 l/s)
  • Filtraciju na postojećim filterima (Q 250 l/s)
  • Krajnju dezinfekciju rastvorom Na-hipohlorita koji se dobija elektrolizom iz soli Q 800 l/s)
  • Pumpnu stanicu za pranje filtera (vazduhom i vodom)
  • Lagunu za mulj iz taložnice i vodu od pranja filtera