PPV "Carina" Soko Banja

Lokacija: Soko Banja
Investitor: Opština Soko Banja
Kapacitet postrojenja: Q=80 l/s
Sastavni delovi postrojenja su :
 • Komora za koagulaciju
 • Komora za flokulaciju
 • Flokulator
 • Taložnik
 • Brzi filter - skruber
 • Spori filteri
 • AB sekundarna taložnica
 • Hlorna stanica
 • Bazen za hlorisanje
 • Rezervoar čiste vode
 • Pumpna stanica visokog pritiska
 • Izlivna građevina