PPV Dubovo

Lokacija : Tutin
Investitor : Opština Tutin
Kapacitet postrojenja: Q=85 l/s
Sistem prečišćavanja sa koagulacijom, taloženjem, filtracijom i dezinfekcijom vode jer sem mućenja drugih zagađivača nema.
Postrojenje se sastoji od:
  • Merenja protoka sirove vode sa regulacijom dotoka
  • Flokulatorske jedinice sa doziranjem hemikalija
  • Lamelnog taložnika sa recirkulacijom mulja
  • Tri filterske jedinice sa pranjem voda - voda
  • Dezinfekcije vode gasnim hlorom
  • Administrativnog pogonskog objekata 
  • Objekata za tretman prljavih voda