PPV - POSTROJENJA ZA PRERADU PITKIH VODA

INVESTITOR
VRSTA RADOVA
GODINA

JP KOLUBARA Valjevo

Hidromašinski radovi na PPV Pećina Q=600 l/sec, Valjevo

2010

Grad Leskovac

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji sistema za preradu vode za piće Gradište I faza

2016

Grad Leskovac

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji sistema za preradu vode za piće Gradište II faza

2016

Vojnograđevinska ustanova Beograd

Opremanje i puštanje u rad PPV-a u Nikincima

2020

PPOV - POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA

INVESTITOR
VRSTA RADOVA
GODINA

JP Elektroprivreda Srbije Beograd

Izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje sanitarno-otpadnih voda, Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji postrojenja za preradu sanitarno-otpadnih voda-polje E (Baroševac)

U fazi izgradnje

2021

JKP Drugi oktobar Vršac

Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za preradu otpadnih voda Vršac

2021

PUMPNE I CRPNE STANICE

INVESTITOR
VRSTA RADOVA
GODINA

Svin d.o.o. G.Milanovac

Izvođenje radova na izgradnji III faze rezervoara Svračkovci u okviru vodovodnog sistema G.Milanovac-Rudnik

2017

JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd

Kupoprodaja dobara i montaža-zamena elektro i mašinske opreme u PS i CS, partija 3 Sanacija pumpne stanice Brza Palanka-zamena mašinske i elektro opreme

2017

JP Elektroprivreda Srbije, Beograd,ogranak HE Đerdap Kladovo

Rekonstrukcija crpne stanice Elektrane

2017

Opština Mionica

Izvođenje radova na isporuci i ugradnji hidro-mašinske opreme za vodovodnu mrežu naselja Šušeoka, Đurđevac, Sanković, Radobić i Klašnić- opština Mionica

2018

JKP Gornji Milanovac

Izvođenje elektro, hidromašinskih i građevinsko-zanatskih radova na rezervoaru „Majdan“ u okviru vodovodnog sistema „Gornji Milanovac-Rudnik“

2018

JKP Vodovod i kanalizacija Obrenovac

Izvodjenje hidromašinskih radova na crpnoj stanici Urovci

2018

JKP Vodovod i kanalizacija Obrenovac

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u naselju braća Jugović u Obrenovcu

2018

Opštinska uprava Kovin

Izvođenje radova na sanaciji glavne crpne stanice otpadnih voda u Kovinu

2018

Grad Kragujevac

Radovi na opremanju i izgradnji crpne stanice Bunara na podru;iju Jarušnice-Sobovica

2018

Opština Loznica

Radovi na dogradnji potisnog fekalnog kolektora u Loznici

2019

Grad Kruševac

Izgradnja crpne stanice Modrica

2019

Opština Požega

Rekonstrukcija i dogradnja pumpne stanice Staro izvorište-Požega

2019

JP Elektroprivreda Srbije  Beograd

Adaptacija vodovoda Kalenić-I faza

2020

Grad Niš

Izvođenje radova na vodosnabdevanju Hum-Brenica sa izgradnjom potisnog cevovoda

2020


Grad Leskovac

Nabavka i ugradnja sistema za prepumpavanje atmosferskih voda na lokaciji Zelena zona u Leskovcu

2020

Grad Jagodina

Nabavka i ugradnja rezervne pumpe i elektro ormana za prepumpnu stanicu na Strelištu

2020

Ministarstvo Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeDIREKCIJA ZA VODE

Radovi na izgradnji crpne stanice Provo, opština Vladimirci

2020

 JKP Vodovod - Šabac

Izrada pumpne stanice Majur u ulici Tabanovačkoj

2020

Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP Beograd

Izvodjenje hidromašinskih radova sa nabavkom opreme na izgradnji crpne stanice u Krnjači

2020

TOPLOVODI

INVESTITOR
VRSTA RADOVA
GODINA

JKP Toplana Leskovac

Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda u dužini od 1km

2015-2017

Grad Niš

Izvođenje radova na izgradnji magistralnog toplifikacionog sistema u dužini od 4 km

2010-2020

Grad Kraljevo

Izvodjenje radova na izgradnji i rekonstrukciji toplovoda i toplifikacionog sistema u dužini od 2 km

 

BUNARI

INVESTITOR
VRSTA RADOVA
GODINA